Какво показват числата в сънищата

в Любопитно

Какво показват числата в сънищата? Този тип сънища са твърде важни. Числата имат древна символика. В сънищата те обикновено са свързани с идеи, усещания, „осови линии“ на личността. Тълкуването им е измежду най-древните. Самият Платон ги е смятал за вис­ша форма на познание. Числата и законите, управляващи материята, доведоха до развитието на атомната физика. Ето защо числата и символиката им са били предмет на многобройни изследвания.

Понякога, макар и рядко, числото се появява в съня в специфичната си форма – например присънва ни се, че четем текст, в който има цифра. Но обикновено числата присъстват в сънищата в прикрит вид. Можем да сънува­ме триъгълник, който е очевидно свързан с числото 3. Можем да сънуваме и числото 1 в образа на самотна ко­лона; или нещо „двойствено“, което символизира число­то 2, и пр. Или пък числото да ни се представи като сбор от няколко неща.

Числата от 1 до 9, които най-често се явяват в сънищата ни.

Числото 1 е отправна точка, основа. То е единствено по рода си. В легендите представлява единственият Бог. Символ е на единението. Ето защо рядко се явява в сънищата, като цифра. Числото 1 е вертикално, изправено. В този смисъл то е фалически символ и изобразява силата. Може да ни се присъни като различни изолирани пред­мети: един долмен, една кула, един бастун, една мачта и пр. Мой пациент сънува в края на лечението си смарагдова змия, която вярно възпроизвеждала формата на числото 1. Става дума за чист символ на постигнато единство на личността. Единицата означава и начало, базисен елемент, обеща­ние за приемственост, за действена ц положителна ду­ховност. Олицетворява мъжкото начало, понякога Ани-муса, когато се появява в сън на жена. Символ е на прин­ципа Ян и на бащата. Това е прекрасно символично число. То е много важно и се среща често в сънищата,.където може да приеме мно­гобройни образи – конкретни или прикрити.

Двойката изразява двойствеността на всяко човешко същество. Двойственост и често противопоставеност меж­ду положително и отрицателно, „добро“ и „зло“, Аз и Свръхаз, Сянка и светлина… Между елементите на всеки от тези два полюса може да съществува съгласие или да се разрази конфликт, кой­то поражда тревожност. Двойката е също символ на про­тивоположностите като любов и омраза, мъжко и жен­ско, както и символ на взаимност. Следователно в съня числото 2 олицетворява всичко двузначно, което трябва да потърсим у себе си.

З и триъгълник – Те са сред най-фундаменталните универсални символи. Числото 3 е равно на 2 плюс 1; то е съюзът между бинар­ното и единството. То е триединството. Редът и хармони­ята, съвършенството. Тройката символизира завърше­ното, постигнатото. Тя също рядко се явява като цифра; среща се по-скоро във вид на разположени по определен начин предмети; сънуваме три неща, трима души; или един предмет от три части. Или пък предметите образуват триъгълник. Може да ни се присъни, че извършваме действие на три етапа. .Тогава третият етап ще бележи приключване­то на действието. В това отношение съществуват много примери: чука­ме на вратата три пъти; „броим до три“, завъртаме се около себе си три пъти, преди да изберем накъде да тръгнем, целуваме се по три пъти, братята в приказките са винаги трима и пр. Героите надават три вика: първия, когато видят чудовището; втория, докато се бият с него; третия, за да известят за победата си, тоест за завършва­нето на действието. Числото три може да означава и трите нива на човеш­кото съществуване – материалното, духовното и божест­веното, което увенчава цялото.

Колкото до триъгълника, освен че се свързва с числото три, той трябва да бъде разглеждан и заради геометрич­ната си форма.

Равностранният триъгълник символизира хармония­та, пропорционалното и божественото. Той олицетво­рява и огъня, мъжествеността, мъжкото начало. Добре познат е масонският триъгълник – основата му представ­лява трайността; двете му страни са мракът и светлината (двойственост на числото 2), а върхът му е символ на съвършенството. Тройката и триъгълникът присъстват само във важни­те сънища. Често се случва третото действие или третата част на съня да не се осъществят… Ето един пример.

Числото 4 е знак за пълнота, здравина, цялост, универсал­ност. Символиката му е пряко свързана с квадрата и с кръста (както и с производния му символ – кръстопътя). Именно те ее срещат най-често в сънищата.

Квадратът – Той е съвършено затворен, уравновесен, солиден, непокла­тим. Символ е на стабилност и вътрешно здраве. Но… е заострен в четирите си ъгъла и като такъв е антитеза на заоблените светове. Символизира „стъпилата здраво на земята“ мъжественост. Но, както казахме, е затворен; невъзможно е да се избяга от него. Затова в сънищата може да изразява стабилност, превърнала се в истински затвор за афективността. Квадратът не се отваря отникъ­де; той е символ на стереотипен вътрешен свят. Изразя­ва ограничен, „натикан в ъгъла“ вътрешен живот. Знак е и за. липса на гъвкавост и намащабност; не казваме ли за неотстъпчивия и посредствен човек, че главата му е „квад­ратна“? Защо не казваме „триъгълна“?

Кръстът – Той е един от най-древните символи. Рамената му сочат в четири направления (четирите посоки на света): Така е станал символ на вътрешно ориентиране. Както знаем, християнството е „кондензирало“ в този символ цялата история на Спасението. Изобразяван е по безброй начини. Символизира космическата цялост (според Рьоне Генон), както ъ единството на противоположностите. При тълкуването му е необходимо да се уточни „вътреш­ното“ състояние на сънуващия; защото кръстът символи­зира страданието, но и духовното съвършенство, съеди­няването на двойствените ни страни; a може да означа­ва и кръстопът…

Кръстопътят – Разбираемо е значението му както като символ изобщо, така и в сънищата. Кръстопътят фигурира в немалко раз­пространени изрази: „Намирам се на кръстопът “ или „На кръстопътя на живота“, или „Не мога да избера по кой път да тръгна“, или „Кръстопътят на съдбата“ и пр. И наистина кръстопътят предполага сблъсък със съдба­та. Той сочи, че трябва да се направи избор, и повдига много въпроси: напред ли да вървя или назад? Наляво? Надясно? Всеки кръстопът притежава център, от който тръгват посоките (за тях ще стане дума след малко). В сънищата той означава, че положението, в което се намираме, е кри­тично – прилагателно, което добре изразява кризата, по­родена от избора. Кръстопътят може да е и вариант на Мандалата с центъра и лъчите й. В сънищата той е винаги много ва­жен, каквото и да означава.

Рядко срещана в сънищата, петицата е сбор от 2 и 3, първото четно и първото нечетно число. Тя символизира обикно­вено активната воля, дълбоката и творческа личност. Ге­ометричното й съответствие е пентаграмата. Също не особено разпространено в съновната дейност чис­ло. Равно е на произведението на 2 и 3 и символизира два триъгълника. Означава противоречиви ситуации, труднос­ти, борба, изпитания.

Шестицата е символ на труден избор, потиснатост, дори тревожност. Често оз­начава и че човекът „се разкъсва“ от вътрешни съмнения. Представлява в общи линии нещо като затворен кръстопът.

Седем – Това е „свещеното“ -число, „магическата“ цифра. Съот­ветства на седемте дни от седмицата, на седемте степени на съвършенството, на седемте небесни кръга, на седем­те листенца на розата, на седемте клона на космическото дърво и пр. (П. Гризон1) Седмият ден е „свят“, той е денят на почивката след сътворението на света. Седмицата е свещена и в древен Китай, и в гръцката традиция, в исляма, хиндуизма… как­то и в Апокалипсиса (там имаме 7 църкви, 7 звезди, 7 анге­ла, 7 тръби, 7 печата, 7 огнени светила, 7 Божии Духове…2 3). Да споменаваме ли агнето със 7 рога и 7 очи, звяра със 7 глави, седемте години, необходими на Соломон, за да пос­трои храма? Ами седемте слаби крави и седемте тлъсти крави? В сънищата седмицата означава завършек, съвършен­ство, цялост, съединение. Тя може да символизира и страха от непознатото при обновяването на афективния цикъл. Числото 7 е символ и на динамичност; олицетворява орга­низирания труд, насочен към постигане на съвършенството, както и „посвещаването“ в дълбинния живот на личността

Осем – Много рядко се среща в сънищата. Осем е числото на Розата на ветровете; наподобява кръст плюс четирите междинни посоки, формата му напомня и за колело със спици. Осмицата е също кръстопът с четири допълнител­ни направления. Тъй като притежава център и осем посоки, тя може да се възприеме и като Мандала. В този случай символизи­ра мъдрост и афективно равновесие, както и самокритичност. Благодарение на уравновесените си очертания чис­лото 8 означава правосъдие, справедливост, търпимост, лоялност.

Девет – Както и седмицата, деветката играе важна универсална роля. Но тя е особено интересна поради факта, че е пос­ледната От серията цифри. Така тя е едновременно край и обещание за продължение и обновление. В сънищата може да означава, че някакъв вътрешен цикъл е завършен и е необходимо да се продължи нататък. Да се надяваме в такъв случай, че когато числото 9 се появи в съня ни, де­ветте музи ще ни помогнат още по-активно да се раз­гърнем… Защото девятката е числото на пълнотата, коя­то се отваря към нови хоризонти.

Източник: magicaura.com

Виж още публикации на bultimes


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от Любопитно

Отиди на Топ